نکات اجرایی پی سازی دیوار حائل در ساختمان سازی

دیوار

استفاده از دیوار های حائل نظیر دیوارهای نگهبان، دیوارهای جناحی پل ها، دیوارهای ساحلی، دیوارهای مهار شده در همه مناطق از جمله مناطق لرزه خیز مورد توجه هستند. برای پی سازی دیوار حائل به نکات زیر توجه کنید:

نکات مهم در پی سازی دیوار

1.دیوارهای حائل غالبا با کف افقی ساخته می شوند. اجرای دیوارهای با کف افقی، آسانتر بوده، حفاری و آماده سازی کف با سهولت بیشتری انجام می شود. فشار تماسی دیوارهای با کف افقی و با کف شیبدار چندان قابل مقایسه نیستند. با ارتفاع یکسان، فشار تماسی دیوار با کف افقی معمولا کمتر از فشار تماسی دیوار با کف شیبدار است زیرا فشار جانبی در این گونه دیوارها کمتر و کف آنها کمی پهن تر است.

دیوار
دیوار

2. استفاده از دیوار حائل با کف شیبدار ممکن است باعث کوتاه شدن یا  حذف زبانه برشی (در صورت لزوم) شود و لذا حجم عملیات حفاری کمتر می شود و یک زبانه برشی کوتاه تر، لنگر خمشی کوچکتری در پاشنه مجاور زبانه ایجاد می کند. به طور کلی باعث کوتاه تر شدن عرضه پایه برای ایجاد پایداری در برابر واژگونی می شود.

3. پوشش ضخیم یا پتوی نفوذ ناپذیر اجرا شده روی پاشنه یک دیوار با پایه شیبدار، احتمال ایجاد شکاف در خاک را در اثر حرکت دیوارها بارگذاری شده، کمتر می کند.

4. در دیوارهای حایل با کف شیبدار، اغلب برآیند نیرو های وارده، عمود بر کف  است. بنابراین اطمینان در برابر لغزش در امتداد سطح افزایش می یابد. به علاوه دیوارهای حایل با کف شیبدار کمتر از دیوارهای با کف افقی حرکت می کنند. به طور کلی دیوارها می توانند هم با کف افقی و هم با کف شیبدار ساخته شوند. انتخاب نهایی بستگی به شرایط زمین در محل دارد. در صورت نبود خاک مناسب شالوده، باید نسبت به تعویض یا اصلاح خاک اقدام  کرد یا دیوارها را بر روی پی های شمعی احداث نمود. در صورتی که دیوار در شیب ساخته می شود، باید از پایداری محل اطمینان حاصل شود.

تحریریه به تام