روند درست مواجه شدن با مخاطرات طبیعی  

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از بنا نیوز لطیفی معاون بازسازی و باز توانی سازمان مدیریت در همایش ملی زلزله در بجنورد بیان کرد با وجود اهمیت زیاد مدیریت ریسک در حین بحران مانند بیمه کردن خانه ها، در ایران توجه کمی به آن میشود10 درصد ساختمان ها در کشور تحت پوشش بیمه هستند..

وی اعلام کرد زلزله تنها یکی از 18 مخاطره طبیعی ای است که کشور با آن روبروست و برای قبل و بعد هر یک از اینها باید برنامه ریزی مناسب صورت گیرد در حالی که هنوز دیدگاه مقابله ای به جای دیدگاه پیشگیرانه با اینگونه خطرات وجود دارد.

مقابله با خطراتی مثل سیل و زلزله اشتباه بوده و باید به جای آن همزیستی را در دستور کار قرار داد . این درحالیست که متاسفانه هم اکنون مساکن مهر در مسیر سیل و همچنین بسیاری از خانه ها در مسیر رودخانه  ساخته شده اند و شاهد بسیاری از طرح های توسعه ای و ساخت و ساز در مناطق رانشی زمین هستیم.

لطیفی در زمینه ارایه راهکار گفت با وجود انجام آموزش هایی در کشور حول زلرله هنوز جوابگو نبوده و نیازمند توجه بیشتری هستند.

همچنین برای جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق پرخطر باید مطالعات لازم صورت گیرد. و برنامه عملیات اضطراری که بجز وزارت بهداشت درسایر بخش ها تهیه نشده است میتواند کمک خوبی برای مشخص شدن وظیقه هر نهاد در هنگام بروز خطر باشد.