سرنوشت مبهم صندوق های پس انداز منطقه ای مسکن

در حدود ماه از ابلاغ تشکیل صندوق های پس انداز منطقه ای مسکن میگذرد اما تنها یک صندوق در یک استان به روند اداری ثبت نام رسیده است.
کارشناسان رکود بازار مسکن و عدم صدور مجوز برای پرداخت تسهیلات به اعضای موسس را از دلایل بی رغبتی سرمایه گذاران به تشکیل صندوق میدانند.همچنین روند اداری بسیار طولانی برای تشکیل این صندوق ها و ارائه بیزینس پلن یا طرح توجیح اقتصادی توسط سرمایه گذاران از دیگر عوامل کمبود استقبال است.
به نقل از خبر گزاری مهر حسن محتشم رییس انجمن انبوه سازان گفته است که وجود موسسات مالی پس انداز منطقه ای به سال ها پیش و قبل از انقلاب بر میگردد که پس از پیروزی انقلاب و ملی شدن بانک ها ، حذف شدند اما هم اکنون پس از اینکه بررسی ها از تاثیر این صندوق هابر تامین منابع لازم برای توسعه حوزه ساختمان و مسکن کشور خبر داد دوباره اقدام به تشکیل آنها شده است.