نوآوري در استفاده از طناب براي سيستم نگهدارنده و تقويت كننده بنا

بنا

در شهر بلن در كشور شيلي، پروژه هاي ترميم بنا هاي تاريخي اين شهر در حال اجرا مي باشد. در اين شهر اخيرا دو بناي تاريخي مهم به طور كامل بازسازي شده است.

 

سيستم تقويت كننده و نگهدارنده بنا توسط طناب

اين پروژه ها توسط دولت منطقه اي در حال انجام است. هر دوي اين بنا ها در پايه و ديوار تقويت شدند، و سقف سنتي آن نيز مجددا بازسازي شد. در اين بازسازي از سيستم تقويت كننده و نگهدارنده توسط طناب استفاده شده است.

بنا
بنا

در سال 2013 استفاده از طناب به عنوان تقويت كننده به عنوان يك تحقيق در دانشگاه كاتوليك پرو انجام شد، و در اين اواخر براي اولين بار در بازسازي يك ديوار خشتي يك كليسا در سن پدرو مورد استفاده قرار گرفت.

اين سيستم شامل يك مجموعه از طناب هايي است كه پيرامون ديوار افقي و عمودي را احاطه مي كنند. طناب هاي افقي و عمودي هر دو براي ايجاد توانايي بهتر براي مقاومت بنا در برابر زلزله فوق العاده مفيد هستند. يكي از مزاياي اين روش در دسترس و ارزان بودن طناب است. اين روش نه تنها از فروپاشي بنا محافظت مي كند بلكه در برابر زلزله نيز آن را مقاوم مي كند.

يكي از بناهاي ترميم شده در اين شهر داراي 125 متر مربع مساحت همراه با ديوار هايي به ضخامت 50 سانتي متر بود. برآورده شده است كه اين بنای خشتي حدود 300 سال پيش ساخته شده و دفتر قاضي شهر بوده است. همان طور كه در شكل مي بينيد اين طناب ها به صورت افقي و عمودي در هم تنيده و يك شبكه ايجاد كرده اند. بهترين حالت آن فاصله نيم متري طناب ها هم در حالت افقي و هم حالت عمودي است.

اين نوع استفاده نوآورانه از طناب براي تقويت بنا نه تنها موجب حفظ آثار و ميراث تاريخي مي شود،‌ بلكه موجب حفظ جان كساني كه در نزديكي اين بناها هستند نيز مي شود.

تحریریه به تام