آرماتوربندی ؛ 13 نکته اجرایی کاربری در مورد آرماتوربندی

آرماتوربندی

در این جا قصد داریم به 13 نکته اجرایی مهم در خصوص آرماتوربندی اشاره مختصری بکنیم :

1-زمانی که بتن ریخته میشود آرماتورهای فلزی باید از گل ، روغن و مواد غیر فلزی دیگر که باعث کاهش چسبندگی بین بتن و آؤماتور میشوند پاک شوند .

2- تمام آرماتورها در آرماتوربندی باید به روش سرد خم شوند مگر اینکه با توجه به نظر مهندس مسئول نظارت به نحو دیگری این کار انجام گیرد

3- برای بتن آرماتورها در آرماتوربندی نباید میلگردهای متقاطع راه به هم جوش داد

4- حداقل فاصله آزاد بین میلگردهای موازی نباید از هیچ کدام از طرفین 2.5 سانتی متر کم تر باشد

5- در موردی که آرماتورهای موازی در دو یا چند ردیف قرار دارند میلگردهای ردیف بالایی باید مستقیم روی ردیف پایینی قرار گیرد و فاصل بین آنها باید حداقل 2.5 سانتیمتر باشد

آرماتوربندی
آرماتوربندی

6-محدودیت فاصله بین میلگردها در آرماتوربندی باید برای فاصله آزاد بین یک وصله پوششی تماسی و وصله های به میلگرد مجاور نیز رعایت شود .

7- در دیوارها و دال ها فاصله بین آرماتورهای خمشی اصلی در آرماتوربندینباید از هیچ یک از مقادیر سه برابر ضخامت دیوار یا دال و 45 سانتی متر بیشر شود .

8-حداقل پوشش بتن بتنی که روی زمین ریخته میشود و به طور دائم در تماس با آن باشد باید 7.5 سانتی متر باشد.

9- در ستون ها شیب قسمت مایل میلگرد انتظار خم شده نسبت به محور ستون نباید از 1 به 6 بیشتر شود .

10- قسمت هایی از میلگرد انتظارخم شده که بالا و پایین محل خم ها قرار دارند در آرماتوربندی باید موازی با محور ستون باشند .

11- در محل خم های میلگرد های انتظار خم شده باید آنها را به وسیله تنگ های عرضی مارپیچ یا قسمت هایی از سیستم کف به طور افقی مهار نمود.

12- میلگردهای انتظار خم شده در آرماتوربندی باید قبل از جایگذاری در قالب ها خم شده باشند

13- برای ساختمان ها با بتن ریزی در جا قطر دور پیچ ها نباید از 1 سانتی متر کمتر باشد.

 

[porto_block label=”” id=”17810″ name=”buildingstrucurerelatedproducts”]

تحریریه به تام