بتن آرمه ؛ 10نکته اجرایی مربوط به اصول اجرای ساختمان های بتن آرمه

بتن

بتن :

عملیات اجرایی ساختمان های بتن آرمه هم دقیقا مانند عملیات اجرایی در هر ساختمانی با آشنایی به طرح و محل اجرای آن باید آغاز شود .

اجرای موفقیت آمیز ساختمان های بتن آرمه ، علاوه بر شناخت سازنده در مورد عملیات خاکی ، گود برداری ، پی کنی و حفاظت دیواره های گود و سایر فعالیت های اجرایی که جنبه عمومی دارد مستلزم شناخت شخص در مورد عوامل موثر در اجرای سازه های بتنی است .

مواردی که فرد باید در خصوص اجرای ساختمان های بتن آرمه بداند شامل موارد زیر است :

  • مواد و مصالح تشکیل دهنده بتنها ، شامل سیمان ، آب ، مصالح سنگی و مشخصات آنها و روش های کنترل این مشخصات
  • مواد ثانوی شامل مواد افزودنی و مواد فرعی و چگونگی کاربرد موفقیت آمیز آنها
  • منابع مواد تشکیل دهنده بتنها و نحوه تهیه یا ندارک . حمل به کارگاه ، تحویل گرفتن و کنترل کیفیت و انبار کردن آنها در شرایط مطلوب
  • تعیین نسبت های اختلاط مواد متشکله بتنی به منظور دستیابی به بتنی با مشخصات مورد نظر ، چگونگی برداشت و اختلاط مواد مطابق با نسبت های تعیین شده
بتن
بتن
  • مقررات مربوط به حمل ، ریختن جادادن و متراکم کردن بتن تازه و پروراندن آن
  • مشخصات مورد انتظار از بتن تازه و بتن گرفته و سخت شده و روش های کنترل این مشخصات
  • مصالح مختلف قالب و چگونگی تدارک و به کاربردن آنها در شرایط مختلف
  • مشخصات انواع میلگردهای آرماتور و چگونگی کنترل این مشخصات
  • تدارک میلگردهای مورد نیاز حمل آنها به کارگاه نحوه کنترل کیفیت ، تحویل گرفتن و انبار کردن میلگردها در شرایط مناسب
  • مقررات مربوط به بریدن ، شکل دادن و مصرف میلگردها در کارگاه یا سر ساختمان

با شناخت کافی از موارد بالا یک سازنده حرفه ای قادر است عملیات اجرایی طرح مورد نظر را متناسب با حجم عمیلات و اجرا به عمل های اصلی و فرعی تقسیم کند و برنامه زمان بندی صحیح و دقیق برای کار خود تدوین کند.

هر اجرایی باید با رعایت ضابطه ” حداقل زمان ، حداقل انرژی ، حداقل هزینه ، به ازای دستیابی به حداکثر نتیجه عملا ممکن ” صورت گیرد.

تحریریه به تام