نكات اجرايي نصب شیشه در ساختمان

نصب شیشه

در مورد نصب شیشه بسته به نوع درب و پنجره، استفاده از بطانه یا نوار به ترتیب زیر خواهد بود.

  1. در مورد چارچوب های فلزی و چوبی که دارای زهوار هستند، باید این زهوار ها قابل برداشتن و نصب مجدد باشند. فاصله پیچ های خودکار مصرفی برای این زهوار ها، حدود بیست سانتی متراست.
  1. در مورد درب ها و پنجره های آلومینیومی که نصب شیشه در آنها به کمک نوار لاستیکی و یا پلاستیکی انجام می شود، باید هنگام برش شیشه به فضای لازم برای نوار های لاستیکی یا پلاستیکی توجه كرد.
  2. در مورد چارچوب های فلزی یا چوبی که نصب شیشه درون آنها بدون استفاده از زهوار انجام می شود، باید ترتیبی اتخاذ شود که به جای زهوار از مقدار کافی بطانه استفاده شود. در این حالت بطانه به صورت یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین و به طول ساق حدود یک سانتی متر، اجرا می شود.
  3. در مورد آن دسته از شیشه های مشجر که از یک رو نقش دارند، سطح نقش دار در خارج از ساختمان قرار می گیرد تا از آلودگی دائمی شیشه در داخل ساختمان جلوگیری به عمل آید.
نصب شیشه
نصب شیشه

سوراخ کردن و سنگ زدن در نصب شيشه

معمولا برای سوراخ کردن شیشه ها از مته الماسی برقی یا از مته دستی استفاده به مي شود. عمل سنگ زنی شیشه را اصطلاحا لول کردن می گویند که معمولا در لبه شیشه ها انجام می شود، تا لبه تیز شیشه موجب ناراحتی استفاده کنندگان نشود. سنگ زدن شیشه در کارخانه ها و کارگاه ها به وسیله دستگاه های سنگ سمباده الماسه انجام می شود.

تمیز کاری در نصب شیشه

در موقع تمیز کردن شیشه ها باید دقت شود که لطمه ای به سطوح شیشه، بطانه و زهوار شیشه وارد نشود. تمام قسمت های شیشه از جمله زوایای قاب درب ها و پنجره ها، گوشه شیشه ها و لبه های قاب درب و پنجره را باید تمیز کرد. برای پاک کردن رنگ های احتمالی به جا مانده از عمل نقاشی، باید از تینر استفاده كرد. در صورت امکان می توان از ماشین های مخصوص تمیز کردن شیشه نیز برای پاک کردن شیشه ها استفاده كرد.

تحریریه به تام