11 نکته ایمنی در هنگام گودبرداری ساختمان

نکات ایمنی در گودبرداری
 1. در زمین هایی با رطوبت طبیعی می توان گودبرداری هایی تا ارتفاع یک متر برای ماسه ، 25/1 متر برای ماسه رس دار ، و 5/1 متر برای خاک رس و دو متر برای خاک بسیار متراکم را بدون پایه های ایمنی و داربست زدن انجام داد. در سایر موارد باید گودبرداری های دیواره های شیبدار با پایه های موقتی برای نگهداری دیواره عمودی گودبرداری باشد.
 2. در انجام امور خاکی و گود برداری باید ضوابط ایمنی در دستورالعمل ها قید شود.
 3. بدیهی است که هر چقدر عمق گودبرداری زیادتر شود ، امکان ریزش دیواره ها بیشتر می شود.
 4. پلکان ورودی به گودبرداری نباید عرضی کمتر از 75 سانتی متر داشته باشد . در مورد تراشه های باریک می توان از نردبان استفاده کرد.
 5. وضعیت ساختمان های مجاور از لحاظ قدمت و فرسودگی ، اختلاف سطح آن نسبت به کف محل فونداسیون و … بررسی شود.
 6. خاک برداشته شده را نباید در فاصله ای کمتر از 5/0 متر از لبه گود ، ریخت. همچنین در نقاطی که امکان شکست خاک گود وجود دارد ، نباید ماشین آلات را در نزدیکی گود قرار داد و یا از آن عبور کرد.
 7. در زمان گودبرداری و کار دستگاه های خاک برداری ، ایستادن اشخاص در زیر جام و یا بازوی دستگاه ممنوع می باشد.
 8. کار کردن کارگران در قسمت بالاتر ، بر روی سطح شیبداری که خاک آن برداشته می شود ، ممنوع است.
 9. کلیه افرادی که مستقیماً مشغول انجام کارهای خاک برداری نیستند ، باید حداقل در فاصله 5 متری از دایره عملکرد دستگاه قرار گیرند.
 10. برای پر کردن کامیون ، باید جام دستگاه خاک برداری از پشت کامیون عبور کند و هرگز از روی اتاقک راننده نگذرد.
 11. شیب های خاک برداری باید در فواصل زمانی مناسب بررسی گردند تا اگر ترک یا باز شدگی یا حفره ای در آنها مشاهده شد ، کار متوقف شده و کارگران به محل امن هدایت شوند و اندازه گیری های لازم برای حصول اطمینان از عدم شکست دیواره ، صورت پذیرد.

[porto_block label=”” id=”17812″ name=”buildingstrucurerelatedproducts-2″]

تحریریه به تام