توليد برق با استفاده از امواج دريا در خانه

برق

به تازگي طرحي رونمايي شده است كه به عنوان نسل آينده خانه هايي شناخته مي شود كه با استفاده از امواج دريا برق توليد مي كنند. اين خانه با استفاده از امواج جزر و مد قادر به توليد برق است.

 

مصرف برق و انرژي و بعد زيست محيطي آن

با مطرح شدن مباحث مصرف انرژي و بعد زيست محيطي آن، همواره طراحان و سازندگان به دنبال راه هايي براي استفاده از انرژي پاك در خانه ها هستند. اين انرژي هاي پاك ضرري براي محيط زيست ايجاد نمي كنند و موجب تخريب محيط و هواي زندگي ما و آيندگان نمي شوند.

در سال هاي اخير به ويژه به ساختمان هاي سبز توجه زيادي شده است. اين خانه ها با بهره گيري از انرژي ها و مواد سازگار و قابل برگشت به محيط زيست توانسته اند جايگاه ويژه اي در ميان طراحان و سازندگان ساختماني داشته باشند. يكي از انرژي هاي مورد نياز در زندگي امروزه برق است.

برق
برق

تولید برق از امواج دریا

به تازگي طرحي رونمايي شده است كه به عنوان نسل آينده خانه هايي شناخته مي شود كه با استفاده از امواج دريا برق توليد مي كنند. اين خانه با استفاده از امواج جزر و مد قادر به توليد برق است. نكته بسيار مهم در مورد اين خانه اين است كه با بهره گيري از انرژي امواج و انرژي خورشيدي اين خانه كاملا به خود كفايي در مصرف انرژي رسيده است. عدم خود كفايي عاملي است كه هميشه موجب مي شود اين فعاليت ها با مشكل رو به رو مي شوند، اما اين طراح از پس اين مشكل نيز برآمده است.

اين خانه شبيه به دو صدف طراحي شده است. سلول هاي خورشيدي روي قسمت بيرون يكي از صدف هاي قرار گرفته و انرژي پاك خورشيدي را توليد مي كند. يكي از صدف هاي به دريا متصل شده است تا بتواند از امواج براي توليدانرژی استفاده كند. براي اينكه اين انرژی توليدي به حداكثر برسد، سازه به گونه اي طراحي شده كه امكان جريان آب درون قسمت توليد كننده برق جريان پيدا كند.

در واقع اين سيستم از چندين كانال جداگانه تشكيل شده كه هنگام ورود آب به يكي از كانل ها، آب توسط سيستم به جريان مجدد افتاده و به كانال هاي ديگر مي رود و نهايتا از بخش خروجي آب به دريا بر مي گردد. اين سيستم مجهز به توربين الكترومغناطيسي است كه هنگام حركت و جريان آب، برق توليد مي كند.

تحریریه به تام