دیوارهای حریق ؛ نکات مهم در محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی

دیوارهای حریق ؛ چنانچه بار حریق از نوع ساخت و تصرف در حدی معقول باشد و از حدود تعیین شده تجاوز نکند، معمولا از لحاظ مساحت محدودیت خاصی برای ساختمان مقرر نمی شود. اما مواردی وجود دارد که بسته به نوع تصرف و خطرات حریق باید محدودیت هایی برای مساحت ها در نظر گرفت. در این صورت سطوح زیر بنا به کمک دیوارهای حریق از یکدیگر مجزا می شوند.

 

بررسی مشخصات فنی دیوارهای حریق

مشخصات فنی دیوارهای حریق با توجه به نوع بنا و مقدار و خطرات آتش سوزی تا حدودی تفاوت دارد. اگر چه دیوار حریق دو نوع تصرف و بهره گیری مختلف را از هم جدا می کند، اما مشخصات آن باید با توجه به تصرفی که خطرات حریق در آن بیشتر است تعیین شود.

دیوارهای حریق
دیوارهای حریق

محل قرار گرفتن دیوار حریق نیز مانند مشخصات آن در ارتباط با مقدار خطرات ناشی از نوع تصرف و چگونگی بهره گیری از ساختمان تعیین می شود. به هر حال یک دیوار حریق را نباید با دیوار مجزا کننده تصرف اشتباه کرد. دیوار مجزا کننده تصرف در بناهایی کشیده می شود که از لحاظ مواد قابل احتراق و مقدار خطرات حریق دارای تصرف هایی چندگانه است، در حالی که دیوارهای حریق مخصوص مواردی است که با توجه به خطرات حریق مربوط به نوع تصرف سطح زیر بنای ساختمان از حد مجاز تجاوز می کند. البته دیوار حریق می تواند در عین حال مجزا کننده تصرف هم باشد.

برای کامل کردن محافظت همواره باید دیوارهای حریق را تا رسیدن به سقف یا دیوار کاملا مقاوم دیگری ادامه داد. اگر بام ساختمان قابل احتراق باشد دیوار حریق باید تا ارتفاعی بالاتر و برابر دست اندازهای کناری بام ادامه یابد. معمولا دیوارهای حریق با مصالحی از آجر بتن مسلح، بلوک بتنی و اندود هایی از گچ یا ماسه سیمان ساخته می شوند و باید ضمن جلوگیری از سرایت حریق حایل های خوبی نیز برای ماموران آتش نشان باشند.

 

تحریریه به تام