حفاظت از محیط زیست در سیستم مدیریت ساختمان های هوشمند

صرفه جویی

یکی از مفاهیم دیگر در سیستم های مدیریت و ساختمان های هوشمند مزایای مربوط به محیط زیست و گازهای گلخانه ای می باشد. انتشار گازهای گلخانه ای به کاهش مصرف انرژی بستگی دارد و ارتباط مستقیمی با آن دارد. کنترل آلودگی ناشی از سیستم های گرمایش و سرمایشی خانگی و تجاری و هوشمند سازی موتورخانه ها در سه حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش آلودگی هوا بسیار مهم و تاثیرگذار است.

ساختمان های هوشمند و فن آوری های سیستم های مدیریت ساختمان به طور مستقیم به کاهش در مصرف انرژی، در بخش های مسکونی، تجاری، صنعتی، سازمانی و داخلی کمک می کنند.

حفاظت از محیط زیست

در کوتاه مدت نیز، تاثیر مثبت ساختمان های هوشمند و سیستم مدیریت ساختمان مناسب کاربردی برای محیط زیست به خوبی نمایان می گردد.

ایمنی و سلامت

مواردی مانند قوانین و استانداردهای زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، روند جهانی به سمت بهبود استانداردهای کیفیت هوای داخل ساختمان و ارائه  و حمایت مستمر آن ها، نتایج قابل توجهی بر سیستم های مدیریت ساختمان و فن آوری های ساختمان های هوشمند دارند که باعث رشد و گسترش این مفاهیم می گردند.

در صورتیکه که استانداردهای بین المللی در کلیه پروسه های نیازسنجی، طراحی، نظارت و اجرای این سیستم ها رعایت شده و در طول بهره برداری از سیستم آموزش های بومی لازم در اختیار بهره برداران و تیم ساختمان سازی قرار گیرد، می توان به میزان قابل توجهی باعث ایجاد کاهش در مصرف انرژی گردید.

گازهای گلخانه ای

طرح های دولتی نیز در سراسر جهان در رابطه با توسعه و استفاده از فن آوری سیستم های مدیریت ساختمان در حال انجام می باشند. به عنوان مثال در انگلستان طرحی مربوط به کاهش استفاده از کربن در ساختمان ها، کاهش مالیات بر سیستم هایی با مصرف انرژی پایین را در پی دارد که صرفه جویی حدود 30 درصدی را برای سیستم های مدیریت ساختمان و ساختمان های هوشمندو طراحی و نصب و راه اندازی فن آوری های مرتبط را به ارمغان آورده است.

زینب اسحاقی