جلسه ارتباط مستقیم معاونان و مهندسان سازمان نظام مهندسی

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران در روز های سه شنبه 12 و 26 بهمن ماه در ساعات 15:30 تا 17:30 جلسه ارتباط ستفیم مندسان و معاونان گرانقدر عضو سازمان نظام مهندسی با مخاطبان برگزار خواهد شد.

اهداف این جلسه تکریم هرچه بهتر ارباب رجوع، تسهیل امورات مخاطبان و رسیدگی مستقیم به موارد مطروحه توسط اعضای سازمان میباشد.

معاونین حاضر در جلسه :

–         مهندس حميدرضا خوشدل مفيدی، معاون خدمات مهندسی

–         مهندس محمود خانی اوشانی، معاون امور دفاتر نمايندگی

–         مهندس فاطمه آذرنجات، معاون توسعه سرمايه مهندسی

–         آقای محمدرضا ناصربخت، معاون مالی و پشتيبانی

–         مهندس فرشيد جنابی، معاون برنامه ريزی و سيستم ها

–         دکتر محمدرضا کريمی، مدير حوزه رياست

–         مهندس صابر پيربرناش، مدير روابط عمومی

برای ثبت نام به سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران مراجعه فرمایید.