فروریختن بازار تهران هشداری جدی

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از سایت خبری هفته نامه پیام ساختمان، فرونشست زمین در بازار تهران که حدود 10 روز پیش اتفاق افتاد خبر از ناتوانی این زمین و این منطقه برای گود برداری ها و ساخت و ساز های بیشتر میدهد.
با اینکه پیش از این نیز در بازار تهران فرونشست هایی رخ داده بود اما باز هم برای تخریب و گود برداری در مناطق تاریخی مجوز صادر میشود.
رجبعلی خسرو آبادی ، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با اشاره به احتمال بسته شدن قنات های منطقه 12 تهران بر اثر این همه گود برداری و ساخت و ساز ، عنوان کرد که متولیان حوزه شهری به خصوص سازمان آب و فاضلاب و محیط زیست باید وضعیت قنات ها در زیر بازار و دیگر قسمت های تاریخی تهران را بررسی کنند.
مهدی معمارزاده ، کارشناس ارشد میراث فرهنگی نیز اعلام کرد هر گود برداری باعث افت آب های سطحی آن منطقه میشود و رطوبتی که باعث انسجام خاک بوده از بین میرود ، نتیجتا بر اثر وزن زیاد فرو نشست هایی مثل چند روز پیش بازار تهران رخ میدهد.
از جمله ساخت و ساز هایی که در منطقه تاریخی انجام گرفت و زیان بار هم بود میتوان به سرای دلگشا و پاساژ مریم اشاره کرد. همچنین اقدام به ساخت زیر گذر در کنار مترو 15 خرداد.این گود برداری ها هرچقدر هم اصولی باشند اگر بدون توجه به وضعیت بنا ها و میراث فرهنگی انجام گیرند زیان آفرین خواهند بود.