بتن ؛ نکات مهم در مدت زمان بهینه مخلوط کردن بتن

بتن

بتن : بهینه مخلوط کردن مهم در کیفیت نهایی بتن بسیار مهم است

مدت بهینه مخلوط کردن بتن بستگی به عوامل زیر دارد:

  1. نوع مخلوط کن
  2. شرایط و وضعیت مخلوط کن (از نظر وضعیت فنی و ظاهری)
  3. سرعت دوران مخلوط کن
  4. مقدار یا حجم بتن
  5. نوع مخلوط
  6. ترتیب و نحوه ریختن مصالح در داخل دیگ مخلوط کن

مدت زمان بهینه مخلوط کردن بتن

با در نظر گرفتن تعداد عوامل موثر، بهترین روش برای تعیین مدت مطلوب مخلوط کردن، انجام دادن آزمایش با مخلوط کن و بتن مورد نظر است. معمولا مخلوط های خشک (اسلامپ کم)، نیاز به مدت اختلاط طولانی تری دارند.

در مواردی که بتنها حاوی سنگ دانه های شکسته است، نیاز به مدت بیشتری نسبت به سنگ دانه های طبیعی (گرد) برای مخلوط کردن دارد. تحقیقات نشان می دهد که تعداد چرخش مخلوط کن با سرعت ارائه شده توسط سازنده، مهمتر از زمان مخلوط کردن است و به طور کلی بیش از 20 چرخش برای مخلوط شدن مطلوب بتن، لازم نمی باشد.

بتن
بتن

برای انواع مخلوط کن تا یک متر مکعب ظرفیت، که با سرعت صحیح کار کنند، زمان مورد نیاز برای مخلوط کردن کمی بیش از یک دقیقه است. معمولا زمان مناسب مخلوط کردن بین یک تا 1.5 دقیقه است. برای مخلوط کن هایی که با سرعت زیاد کار می کنند، زمان 30 ثانیه کفایت می کند. به طور کلی می توان از جدول زیر، به عنوان راهنمای زمان مخلوط کردن استفاده کرد. زمان های ارائه شده در این جدول، پس از آن که مصالح به غیر از آب در مخلوط کن قرار داده شد، شروع می شود.

ظرفیت مخلوط کن به متر مکعب زمان مخلوط کردن به دقیقه
2 یا کمتر 1.5
2.5 2
3 2.5
5 3

 

به عنوان راهنمایی می توان به خاطر سپرد که برای هر متر مکعب اضافی، به مدت مخلوط کردن، یک چهارم دقیقه افزوده می شود. برای بتنهای با مقاومت زیاد توصیه می شود که مدت مخلوط کردن افزایش یابد. هر چند افزایش مدت، سبب کاهش کارایی مخلوط و گاهی ظرفیت تولید بتن می شود.

 

تحریریه به تام