طراحی دیوار های بلوک بتنی – قسمت سوم

بلوک بتنی

طراحی در ساختمان های بلوک بتنی باید به گونه ای باشد که اصول فنی ساختمان را رعایت کند. توصیه می شود که ابعاد بلوک بتنی در ابتدای طراحی تعیین شده، و به عنوان مدول ثابت برای ترسیم نقشه ها در نظر گرفته شود.

 

مطابقت  تمامی اندازه ها مانند ابعاد دیوار ها، بازشو ها و فواصل بین آنها، قرارگیری دیوار ها و ابعاد کلی نقشه ها با مدول پایه علاوه بر صرفه جویی در مصرف مصالح، در سرعت و سهولت کار و همچنین بازده آن نیز به نحو مطلوبی موثر خواهد بود.

در قسمت اول و دوم مقاله به برخی از مشخصات فنی بلوک بتنی، انواع بلوک بتنی و انواع ملات مورد استفاده در بلوک بتنی پرداختیم. در ادامه قسمت سوم مقاله برای شما آماده شده است.

تغییرات حجمی در رابطه با عامل رطوبت در دیوارهای بلوک بتنی

تغییرات حجمی در دیوار های بلوک بتنی از تغییر میزان رطوبت بتن حاصل می شود. این تغییرات باعث ترک هایی روی نمای دیوار می شوند. ترک های ایجاد شده به جز در موارد خاص که ایستایی دیوار را تهدید می کند، در اغلب موارد آسیب های سطحی به دیوار می زند که صرفا محدود به نماسازی دیوار می شود.

لازم است در طراحی و اجرای دیوار در مرحله اول تغییرات حجمی بلوک بتنی به حداقل رسانده شود. در مرحله بعد به نحو مناسبی مقاومت لازم د ر مقابل نیروهای وارده تامین شده، و در صورت لزوم ترک ها به محل های مورد نظر هدایت می شود.

بلوک بتنی
بلوک بتنی

برای به حداقل رساندن تغییرات حجمی بتن (بلوک بتنی) باید به موارد زیر توجه شود:

 1. خصوصیات فیزیک مخلوط سنگی
 2. خصوصیات شیمایی و فیزیک سیمان
 3. تناسب کمی و دانه بندی مخلوط سنگی
 4. خصوصیت کشسانی مخلوط سنگی
 5. نسبت حجمی مخلوط سنگی با سیمان
 6. روش عمل آوردن بتن
 7. حداکثر مقاومت کششی بلوک بتنی و ملات
 8. خصوصیات کشسانی بلوک
 9. طرح بلوک و شکل ظاهری

تغییرات حجمی ناشی از تغییرات درجه حرارت در دیوار های بلوک بتنی

تغییرات حجمی ناشی از تغییرات درجه حرارت در بلوک چینی، بر تغییرات ناشی از عامل رطوبت غالب است. این تغییرات در دیوار های خارجی بناها، به خصوص در بناهای یک طبقه یا آخرین طبقه های بناهای مرتفع با تغییر درجه حرارت در شب و روز و تغییر فصل به بیشترین حد خود می رسد.

در شرایط جوی معتدل، مراعات ضوابط مربوط به رطوبت برای مقابله با این عامل نیز کافی است، مگر در دیوار های با طول زیاد (بیش از 30 متر). در این گونه موارد لازم است که در طراحی بنا درز های کنترل و انبساط مطابق اصول فنی و علمی ساختمان سازی در محل های مناسب پیش بینی شود. یا در صورت لزوم با مسلح کردن بلوک ها مقاومت مورد نیاز تامین شود.

بند ها در دیوار بلوک بتنی

در بلوک چینی بناها هر چه دقیق تر و یکسان اجرا شوند، استقامت دیوار به همان نسبت بیشتر خواهد بود. به علت محدودیت های اجرایی و مسایل اقتصادی، ضخامت 10 میلی متر، به نظر مناسب می رسد. در بلوک چینی بهتر است بند های قائم نیز دارای مشخصات همسان با بند های افقی باشند.

در بلوک چینی نمایان، لازم است سطح خارجی بند های افقی و قائم نسبت به نمای بلوک کمی عقب تر، مشابه چفت، در نظر گرفته شود تا ضمن جذب و مخفی کردن ترک های مویی، نمای منظم و زیبایی نیز داشته باشد. نفوذ رطوبت از دیوار های خارجی به خصوص در مناطق رطوبتی و بارانی، اغلب از طریق بند ها صورت می گیرد. و به همین دلیل طراحی و اجرای آنها باید به نحوی باشد که آب باران سریعا به طرف خارج دیوار هدایت شود.

بلوک بتنی
بلوک بتنی

ترک ها در دیوار بلوک بتنی

اگر چه در بیشتر مواقع ترک های بلوک چینی از نظر ایستایی بی اهمیت است، ولی در زیبایی نما و خصوصیات فیزیک دیوار مانند هوابندی، صدابندی و مقاومت حرارتی و توسعه حریق، اثرات منفی زیادی می گذارد. لازم است که تا حد امکان با رعایت اصول کار در تهیه مصالح و اجرا، از میزان این نوع ترک ها کاست تا کارایی دیوار به بهترین حالت خود برسد.

نکات مهم در اجرای بلوک بتنی

 1. دیوار بلوک بتنی باید با بلوک هایی اجرا شوند که عرض آنها مساوی ضخامت دیوار باشد. مثلا دیوار 20 سانتی متری باید با بلوک های به عرض 20 سانتی متر ساخته شود.
 2. بلوک ها باید تراز چیده شوند، به طوری که جدار بلوک و فضای خالی آنها کاملا قائم بوده و بند های قائم رج های متوالی به طور یک در میان در یک امتداد قرار گیرند.
 3. بلوک نصب شده نباید پس از سخت شدن یا حتی گیرش اولیه ملات از جای خود حرکت داده شود. جایگزینی نهایی بلوک باید در زمانی صورت گیرد که ملات هنوز شل است.
 4. از قطعه کردن یا خرد کردن بلوک پرهیز شود، در صورت نیاز به نیم بلوک باید از اره های مصالح بنایی استفاده شود.
 5. در بازشو ها، برا ی نصب چهارچوب های درب و پنجره باید از بلوک های مخصوص این قسمت، با در نظر گرفتن درز کنترل شود.
تحریریه به تام