نکاتی در مورد مدارک رسمی که اجرا کنندگان و عوامل موثر در صنعت ساختمان باید بشناسند

ساختمان

مدارکی که برای شناخت مشخصات و سایر عوامل موثر در کار ” صنعت ساختمان ” موجود و مورد استناد مهندسان ساختمان می باشد شامل هفت نوع مدرک رسمی است که در اینجا با هم بررسی میکنیم :

استانداردهای مشخصات مصالح و فرآورده ها در ساختمان

منظور از “استانداردها ” مدارک رسمی منتشر شده از طرف سازمان های ذی ربط است که در مورد مشخصات مصالح و فرآورده ها و روش های کنترل مشخصات نوشته و تدوین شده است .

استانداردهای آزمایش و کنترل مشخصات در ساختمان

در این استانداردها روش های آزمایش مواد ، مصالح و فرآورده ها به منظور بررسی کمی و کیفی مشخصات آنها و چگونگی ارزیابی و پذیرش مواد ، مصالح و فرآورده ها بر مبنای نتیج حاصل از آزمایش ها شرح داده میشود.

آیین کاربردها در صنعت ساختمان

منظور از آیین کاربردها مدارک رسمی مربوط به روش های کاربرد مصالح مواد و فرآورده ها و قیود فنی است که باید در موقع کاربرد رعایت شود .

دفترچه های مشخصات فنی عمومی و اجرایی در صنعت ساختمان

در صنعت ساختمان، استاندارد کردن از مدت ها پیش با موفقیت در مورد تجهیزات و کالاهای ساختمانی اعمال شده ولی تعدد اقلام به کاربرده شده در ساختمان ها و گوناگونی فضاهای زیست و کار علی رغم کوشش های فراوان تاکنون اجازه استاندارد کردن بناها و ساختمانها را نداده اند . در عوض سعی شده است که از طریق آیین کاربردها ، آیین نامه ها و دفترچه های مشخصات فنی عمومی اجرایی” تولید ساختمانها و فضای های زیست کار” را تحت ضابطه در آورند .

در آیین کاربردها روش صحیح و بهینه کاربرد مواد ، مصالح ، فرآورده ها و تجهیزات استاندارد و نکات فنی که باید در این امر مراعات شوند ارائه داده می شوند .

صنعت ساختمان

آیین نامه ها در صنعت ساختمان

آیین نامه ها در بر گیرنده روش های طراحی و محاسبه ساختمانها و ضوابط حاکم بر اجرای آنها می باشند .

دفترچه های فهرست آحاد بها

دفترچه فهرست آحاد بها یا به طور خلاصه فهرست بها را مثل موارد دیگر از لحاظ رسمی بودن نمی توان هم رده دسته ای دیگر قرار داد ولی چون فهرست های بها برای کارهای مختلف به طور رسمی از طرف مراجع مسئول تنظیم میشود می توان به عنوان الگو استفاده کرد .

مقررات ملی ساختمان

از وقتی که تولید و عرضه بنا به عنوان یک کالا متداول گردید برای تعیین حدود حقوق و تکالیف تولید کنندگان و مصرف کنندگان و در عین حال به منظور تامین حقوق جامعه ” مجموعه مقررات ملی ساختمان ” شکل گرفتند

تحریریه به تام